دیار و نادیار

اسماعیل شریف زاده نیز رفت

7 دسامبر 2015

اسماعیل شریف زاده معروف به «قاله سور» یکی از کادرهای شاخص جناح هجری، به منظور پناهنده شدن به یکی از کشورهای اروپایی، از گروه تسویه حساب نموده و جدا شده است. وی ابتدا خانواده خود

دیار و نادیار

موج تسویه حساب و رفتن به اروپا

7 اکتبر 2015

طی روزهای گذشته افراد زیر از حدکا تسویه حساب نموده و به ترکیه عزیمت نموده اند: –          بداغ بداغی کادر درجه چهار و شاغل در کمیسیون آموزش و پرورش –          سریاد منبری اهل سنندج و