عاقبت اعتماد به حزب دمکرات

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

در حزب دمکرات قبول یا رد افراد برای ماندن در حزب کاملا سلیقه‌ایی و بدون در نظر گرفتن هیچ گذشته یا ایده‌ایی که داشته‌اند صورت می گیرد.