دیار و نادیار

بازتاب اعزام اجباری عناصر حزب دمکرات جناح انشعابیون به ارتفاعات مرزی هلگورد

7 اکتبر 2015

اعزام اجباری عناصر حزب دمکرات جناح انشعابیون به ارتفاعات مرزی هلگورد در شمال عراق،ناهنجاری های درون گروهی از جمله گسست خانوادگی، عزیمت اعضا و خانواده ها به اروپا و همچنین جدایی افراد و گریختن آنها

1 2