دیار و نادیار

ناسیونالیسم کرد و رهبران کمپ نشینش

13 نوامبر 2015

در کنار حزب دمکرات کردستان ایران به مثابه شناخته شده ترین حزب ناسیونالیستی کردستان ایران و یک جریان کاملا ارتجاعی و ضد انسانی،گرایش ناسیونالیستی درون کومه له نیز سالها قبل در قامت حزب کومله کردستان

دیار و نادیار

فصلی نو از اختلافات درونی حدکا

8 مارس 2015

چند روز پیش حسب گفتگو با یکی از نزدیکان دکتر میرو علیار خبردار شدیم که علیار و هجری هم به جمع افرادی که در حدکا با همدیگر مشکل دارند اضافه شده است؛شاید کمتر کسی حتی

1 5 6 7 8