خبر فوری : مرگ حسن سرسپی در سوئد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

او در حالی می میرد که جرایمی نابخشودنی چون به کشتن دادن فرزندان این مرز و بوم ، قتل ، برادر کشی ، خیانت و آشوب را در کارنامه خود داشته است .