نظر سنجی پژاک !

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ادامه درگیری های لفظی و هتاکی هاو تخریب های مرسوم ما بین احزاب کردی اینبارشاهد نظر سنجی تلگرامی پژاک هستیم

راسان هجری و چند نکته

۲ مرداد ۱۳۹۷

قربانیان امسال جوانان بی تجربه تازه پیوسته اند نه حزبی های قدیمی! این یعنی مانور و ژست مبارزه نه مبارزه!

1 2 3 7