دیار و نادیار

اعتیاد به مواد مخدر گریبانگیر خبات

۹ آذر ۱۳۹۴

در سنوات گذشته نیز وی به همراه چند تن از نفرات حزب خبات به واسطه اعتیاد به قرص ترامادول و عدم تأمین این قرص در مقر جنگی استان موصل، از انجام امور محوله و فعالیت