دیار و نادیار

فرانسه یکی از اعضای حزب را دیپورت کرد

7 اکتبر 2015

یکی از اعضا حزب دمکرات به نام خدر میرآبادی که به تازگی از گروه منفک و به همراه خانواده به کشور فرانسه پناهنده شده بود، با توجه به ارائه گذرنامه جعلی در انتظار دیپورت می