دیار و نادیار

ادامه درگیری های حدکا و پ.ک.ک (۲)

24 می 2015

اخبار تکمیلی از ادامه درگیری های همه جانبه بین پ.ک.ک و حدکا حاکی از آن است که بدنبال حمله یک تیم از حزب دمکرات به یکی از پاسگاههای پ.ک.ک،نیروهای پژاک و پ.ک.ک تهدید کرده اند

1 2