دیار و نادیار

ممنوعیت استفاده از فیس بوک در کمپ های حزب

15 دسامبر 2015

اوج دمکراسی در حزب دمکرات با سانسور فیسبوک به نمایش درآمد. این تصمیم به دستور مستقیم هجری و با موافقیت شاهو حسینی اجرایی گردیده است. هجری معتقد است فیسبوک باعث شده پیشمرگه ها نسبت به