دیار و نادیار

فصلی نو از اختلافات درونی حدکا

8 مارس 2015

چند روز پیش حسب گفتگو با یکی از نزدیکان دکتر میرو علیار خبردار شدیم که علیار و هجری هم به جمع افرادی که در حدکا با همدیگر مشکل دارند اضافه شده است؛شاید کمتر کسی حتی