رهبری نا مشروع در حزب دمکرات

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

با توجه به تمام شدن وقت قانونی کنگره ۱۵،دیگر هیچکدام از مسئولین و رهبری حزب از هیچ مشروعیت رسمی برخوردار نیستند.