دیار و نادیار

افزایش جدایی اعضا و ریزش نیرو در حدکا

6 اکتبر 2015

طی مدت اخیر و بویژه پس از اعزام به کیله شین و مناطق مرزی و بروز اتفاقاتی از قبیل رفتن روی مین، درگیری با پژاک و کشته شدن افراد ریزش نیرو در حدکا افزایش یافته