حدک در خصوص ربوده شدن پیشمرگ هایش بیانیه داد

17 سپتامبر 2016

این افراد از سوی اعضای پارت آزادی و تحت لوای دیدار و دعوت دوستانە بە محلی دور از قرارگاههای حزب کشاندە شدە و سپس شماری از افراد مسلح حزب مذکور طبق یک نقشەی از پیش طرح شدە،بە این افراد یورش بردەاند.