دیار و نادیار

وضعیت زنان در کمپ ها

1 دسامبر 2015

 مشکلات اخلاقی و بی بندوباری افرادی که در پستوهای حزب خود را پنهان کرده بودند و هنوز نیز هستند،هر کجای دنیا که بخواهند بروند لکه‌ی ننگی خواهد بود برای حزب و داعیه داران آزادی و