اصل حق تعیین سرنوشت (بخش پنجم)

۶ آذر ۱۳۹۷

اصل حق تعیین سرنوشت به‌ معنی تشویق و یا ارایه‌ دستورالعمل برای تجزیه‌ و خدشه‌دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و …. نیست.