بدون شرح!

۲۴ آذر ۱۳۹۷

پیشوازی از رئیس جمهور کرد زبان عراق با لباس رسمی کردی……(ارج نهادن به‌ فرهنگ و ارزش‌های یک قوم)