دیار و نادیار

بدون شرح!

23 جولای 2016

یکی از اعضای رهبری : پیشمرگانی که می خواهند به داخل بروند مانند گوسفند می مانند