راسان هجری و چند نکته

۲ مرداد ۱۳۹۷

قربانیان امسال جوانان بی تجربه تازه پیوسته اند نه حزبی های قدیمی! این یعنی مانور و ژست مبارزه نه مبارزه!

دیار و نادیار

سخنان مهم حسن زاده درخصوص بازگشت به ایران

۳ آذر ۱۳۹۴

عبدالله حسن زاده«دبیرکل پیشین حزب دمکرات» طی سخنانی در جلسه ای خصوصی در مورد خروج اعضای حزب از اقلیم و عزیمت به کشورهای اروپایی گفته است: “من کسی را تشویق به رفتن اروپا نمی کنم