دیار و نادیار

سبقت اعضای حزب برای مهاجرت به اروپا

22 دسامبر 2015

عبداله مطاعی، سعید مطاعی و سعدا… مطاعی نیز به اروپا رفتند عبدالله مطاعی در جناح خالد عزیزی (کادر گروه در ناوند ۴) و برادر دیگر وی، به نام سعید مطاعی نیز پیشمرگه جناح هجری بودند.