دیار و نادیار

حزب دمکرات؛وسیله‌ایی برای پیشرفت شخصی افراد…..

15 دسامبر 2015

 در حزب دمکرات افرادی که حزب را وسیله ای برای پیشرفت های شخصی و بهبود زندگی شخصی خود قرار داده‌اند،زیاد هستند.  از رهبری حزب گرفته تا افرادی که به گونه‌ایی مسئولیت هایی داشته‌اند.از جمله این افراد