حزب دمکرات،جولانگاه سابقه دارها

۱۹ تیر ۱۳۹۶

افرادی نیز هستند که به دلایلی به قول خودشان امنیتی یا فساد حاد اخلاقی از حزب اخراج شده است ولی جناح مقابل بدون هیچ ممانعتی و صرفا به رغم رقابت و تبلیغات آغوش برای ایشان باز کرده است.