اوج گرفتن اختلافات در حدک

28 می 2017

مصطفی مولودی دبیرکل حدک و آسو حسن زاده جانشین ایشان،طرح فعالیت نظامی جناح حدکا را موفق می دانند و خواهان تداوم فعالیت نظامی در حدک نیز هستند.