دیار و نادیار

آنچه قانعی فرد افشا کرد؛ دامن بارزانی را گرفت…

14 اکتبر 2015

 قبلا رسانه های وابسته به بارزانی چنان تبلیغ می کردند که سایت کردستان امروز وابسته به قانعی فرد است و وابستگان و ماموران بارزانی در کردستان فضاسازی دروغین کردند و سایت بجرم انتشار مطالب قانعی