نامه سرگشاده محمدرضا اسکندری خطاب به علی قاضی

۱۷ مهر ۱۳۹۵

محمدرضا اسکندری: به بنده گزارشهایی ارائه داده اند که طبق اظهارات این جوانان، شگرد حزب پاک در جذب این جوانان بسیار جای تعجب دارد!. شیوه جذب آنها در حزب شما، برخلاف عضویت پذیری احزاب کردی ایرانی