دیار و نادیار

انحرافات جنسی و فساد اخلاقی مصطفی مولودی

10 ژانویه 2015

با لاپوشانی حزب،این بار همسر مصطفی مولودی لب به سخن گشود.حزب هر بار سعی داشت فساد و مشکلات اخلاقی مصطفی مولودی را لاپوشانی نماید اما این بار همسرش که از رفتارهای او جان به لب

1 2 3 4