سفر هجری به آمریکا و یک نکته مهم

19 ژوئن 2018

عده ای از پیشمرگان که اتفاقا همگی جوان !! و بی تجربه هستند به داخل کشور اعزام می شوند تا هجری با خیال راحت پای میز مذاکره بتواند کمک مالی جذب کند

1 2 3 4 5 13