دیار و نادیار

آیا حزب دمکرات توان مقابله با پ.ک.ک را دارد؟۱

۳ خرداد ۱۳۹۴

آیا حزب دمکرات نیرو یا نیروهایی دارد تا بتواند در مقابل پ.ک.ک ایستادگی کند؟ براستی اگر درگیری مابین حدکا و پ.کا.کا ادامه داشته باشد حزب دمکرات توان مقابله با نیروهای دوره دیده در کوبانی و