دیار و نادیار

آیا حزب دمکرات توان مقابله با پ.ک.ک را دارد؟۱

24 می 2015

آیا حزب دمکرات نیرو یا نیروهایی دارد تا بتواند در مقابل پ.ک.ک ایستادگی کند؟ براستی اگر درگیری مابین حدکا و پ.کا.کا ادامه داشته باشد حزب دمکرات توان مقابله با نیروهای دوره دیده در کوبانی و