دیار و نادیار

احتمال تعطیلی مقر دیگله

16 نوامبر 2015

چنانچه قبلا نیز در مطلبی به این موضوع پرداخته شده بود درپی عزیمت بسیاری از اعضاء حدکا به اروپا، بسیاری مقرهای حزب خالی از نیرو شده است. مقر دیگله (مرکز ناوند یک حزب) نیز در