مقایسه قاضی محمد و میرزا کوچک خان جنگلی

11 آوریل 2021

اخیرأ مشاهده می‌شود برخی تحلیلگران ناسیونالیسم کردی با تحریف واقعیت های تاریخی و قیاس مع الفارغ سعی در مقایسه میرزا کوچک خان و قاضی محمد و تطبیق و تشابه این دو رویداد دارند. قیاسی که