پیام نوروزی هجری و چند سخن…

7 ژوئن 2017

حزب دمکرات هیچ اعتقادی به NGO و فعالین سیاسی داخل کشور ندارند و هر نوع فعالیت آنان را نوعی خود فروختگی می دانند و همیشه برچسب خائن و خیانت کار به آن ها زده اند.