دیار و نادیار

افشای سند ارتباط حزب آزادی کردستان با موساد

23 دسامبر 2015

تعریف و تمجید بی سابقه روزنامه های اسرائیلی از حسین یزدان پناه کمی معنادار به نظر می رسد.  حزب آزادی کردستان یا همان گروه موسوم به حسین یزدان پناه که سالها بعد از به جریان افتادن