دیار و نادیار

کارشکنی ها در مسیر اتحاد

14 نوامبر 2015

بنا به گزارشات ارسالی به دیار و نادیار اعتراضات اعضاء نسبت به اتحاد بین دو جناح حزب یعنی حدکا و حدک هر روز رو به گسترش بوده و برخی کمیته‌های جغرافیایی در اروپا و آمریکا