دیار و نادیار

روابط حزب دمکرات و میت ترکیه

7 ژانویه 2016

اخیرا آشکار شده است که حزب دمکرات جناح (هجری) روابط مستقیم و حسنه‌ایی با میت ترکیه دارند و از طرفی دیگر ارتش ترکیه به نیروهای حزب دمکرات،آموزش نظامی می دهد.  بنابر گزارش ها این روابط