دیار و نادیار

احتمال تعطیلی مقر دیگله

۲۵ آبان ۱۳۹۴

چنانچه قبلا نیز در مطلبی به این موضوع پرداخته شده بود درپی عزیمت بسیاری از اعضاء حدکا به اروپا، بسیاری مقرهای حزب خالی از نیرو شده است. مقر دیگله (مرکز ناوند یک حزب) نیز در