دیار و نادیار

روداو به داد تیشک رسید

21 نوامبر 2015

هژار برنجی کادر فنی شبکه ماهواره ای روداو (متعلق به پارتی) از اعضای وابسته به حدکا و از نزدیکان مصطفی هجری است که در راه اندازی تیشک با حزب همکاری می کند. او ۱۰ دستگاه