دیارو نادیار

آزمون وفاداری مسئولین یا پیشمرگان؟

6 دسامبر 2015

اخیراً سران حزب دمکرات در اعتراض برخی از اعضا به عدم توانایی حزب در تأمین مالی افراد و شرایط سخت  کمپ نشینی و همچنین حضور نیروها در جدار مرز و مهاجرت به اروپا این شرایط