هجری و پارتی؛یک بام و دو هوا!

۲۴ آذر ۱۳۹۷

هر حزبی با آن همه‌ خیانت و جنایتی که‌ در حق مردم کرد روا داشته‌”پارتی” هیچ جایگاهی نزد مردم و سیاسیون آن قوم ندارد ،

1 2 3