دیار و نادیار

دزدی اموال در حزب شدت گرفته است

24 نوامبر 2015

این اواخر با بلا گرفتن روند مهاجرت شاهد از هم گسیختگی و بی نظمی بی سابقه ای در ارگان های حزبی هستیم. دست اندرکاران نیز به جای حفظ نظم و اوضاع، به فکر مال اندوزی،