دیار و نادیار

اسماعیل شریف زاده نیز رفت

7 دسامبر 2015

اسماعیل شریف زاده معروف به «قاله سور» یکی از کادرهای شاخص جناح هجری، به منظور پناهنده شدن به یکی از کشورهای اروپایی، از گروه تسویه حساب نموده و جدا شده است. وی ابتدا خانواده خود