نظر سنجی پژاک !

23 آوریل 2019

در ادامه درگیری های لفظی و هتاکی هاو تخریب های مرسوم ما بین احزاب کردی اینبارشاهد نظر سنجی تلگرامی پژاک هستیم

1 2 3 5