دیار و نادیار

حزب تازه تأسیس «پ.ک.ک»

29 دسامبر 2016

حزب دمکرات با انتشار اطلاعیه ای حزب پ.ک.ک/پژاک را یک حزب تازه به دوران رسیده معرفی نموده است.

1 2 3 4 5