هجری و سرسپردگی

22 اکتبر 2016

فرزندان خود را به اروپا و فرزندان کُرد را برای کشته شدن به شاخ می فرستند