حدکا را به کجا می برند؟

۱۱ مهر ۱۳۹۵

کاروان کوهی: این رویه مبارزه مسلحانه نه باری از دوش حرکت شاخ و متولیان آن برمیدارد و نه دردی از مشکلات شان را درمان میکند