کرد کانال هم به تاریخ پیوست

19 اکتبر 2016

تعطیلی کانال های احزاب در واقع هیچ فرقی به حال مردم نمی کند،چون زمانی که این شبکه‌ها وجود داشت چنان محتوی یا برنامه‌ایی قابل توجه نداشتند که بیننده‌ایی داشته باشند.