کرد کانال هم به تاریخ پیوست

۲۸ مهر ۱۳۹۵

تعطیلی کانال های احزاب در واقع هیچ فرقی به حال مردم نمی کند،چون زمانی که این شبکه‌ها وجود داشت چنان محتوی یا برنامه‌ایی قابل توجه نداشتند که بیننده‌ایی داشته باشند.