دیار و نادیار

آخرین موانع بر سر راه اتحاد دوباره

25 دسامبر 2015

پس از مدتی که امید برای اتحاد دوباره زنده شده بود با برجسته شدن جنگ قدرت در آستانه کنگره، اکنون این مقوله در حال سپرده شدن به دست فراموشی است. این همه نشست منجر به

دیار و نادیار

قصد کاندیداتوری مرکزیت در کنگره

10 نوامبر 2015

اخیراً رضا محمدامینی از اروپا به مقر حزب (حدک) بازگشته است و قصد دارد کاندید مرکزیت در کنگره آینده شود . وی به تحریک ملاحسن رستگار آمده و چنانچه به مقصود خود نرسد به اروپا