رهبری نا مشروع در حزب دمکرات

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

با توجه به تمام شدن وقت قانونی کنگره ۱۵،دیگر هیچکدام از مسئولین و رهبری حزب از هیچ مشروعیت رسمی برخوردار نیستند.

تعویق انداختن کنگره به چه منظور؟

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

در پایان پلنوم برای فریب افکار عمومی اعلام کرده اند که به دلیل اهمیت مسئله “راسان” حزب برگزاری کنگره ۱۶ را برای مدتی به تعویق می اندازد.