دیار و نادیار

طرح تغییر ساختار هجری

25 دسامبر 2015

مدتی است که بحثی با عنوان تغییر طرح تغییر ساختار در سطوح مرکزیت حزب مطرح می شود که هجری سعی دارد با کسب نظر موافقین این طرح را به کنگره ۱۶ رسانده و در آنجا

دیار و نادیار

هدف حذف یا ابقاء خالد عزیزی در کنگره ۱۶

18 دسامبر 2015

باند اروپایی حدک طی ارائه پیشنهادی به دفتر سیاسی توصیه کرده که سیستم مدیریت گروه، مانند حزب H.D.P )حزب دمکراتیک خلق ها؛ شاخه سیاسی پ.ک.ک در ترکیه) به صورت شورایی تغییر داده شده و با

1 2 3