درگذشت بهرام رضایی و ادعای سنگین نادر کیانی

1 نوامبر 2021

🌗 نادر کیانی:بهرام رضایی فرمانده نظامی و عضو رهبری کومله با من همکاری می کرد/ فایل صوتی اسناد همکاری را منتشر می کنم.نادر کیانی عضو پیشین کومله و خبرنگار فعلی حوزه کوردی که سالها در

1 2 3 11