دیار و نادیار

سند:نامه قاسملو برای پیشمرگه های حزب دمکرات

25 فوریه 2015

سندی غیر قابل انکار برای هواداران قاسملو و افرادی که واقعیات جنگ کومله و دمکرات را انکار میکنند(همانهایی که قاسملو را پیامبر آشتی می نامند!)ومعتقدند که دمکرات مقصر نبوده واین کومله بوده که جنگ را

1 9 10 11